Klachten

Commentaren & Klachten

Vanzelfsprekend streven wij naar een optimale dienstverlening. Toch kan er een situatie ontstaan waarmee je niet tevreden bent. Hierdoor ontstaat mogelijk een commentaar of een klacht. Wij maken je daarom graag attent op het volgende.

Procedure voor commentaren
Een commentaar is een melding van een rechthebbende aan Stichting Lira waaruit blijkt dat de rechthebbende het oneens is met de hoogte van door Stichting Lira uitbetaalde vergoedingen of met het ontbreken van uitbetaling van vergoedingen, of hierover vragen heeft of verzoekt om correctie van administratieve fouten.
Indien hier sprake van is, kun je je ‘commentaar’ beargumenteerd kenbaar maken aan Stichting Lira.

Je kunt je commentaar per brief, onder vermelding van je relatienummer, richten aan:

Stichting Lira
Afdeling Relatiebeheer
Postbus 3060
2130 KB Hoofddorp
Of per e-mail via lira@cedar.nl, onder vermelding van "Commentaar". 

Je commentaar moet binnen drie maanden na het voorval dat leidde tot het ontstaan van het commentaar worden ingediend. Uiterlijk binnen een maand na ontvangst van je commentaar berichten wij je over het in behandeling nemen van het commentaar. Uiterlijk binnen drie maanden na ontvangst ontvang je een inhoudelijke reactie c.q. beslissing op je commentaar. Lira kan deze termijn verlengen indien het niet mogelijk is om de beslissing binnen drie maanden te nemen, in welk geval wij je zullen informeren over de reden daarvan en over de verlenging van de termijn.*

Wanneer je niet tevreden bent met de (wijze van) afhandeling kun je je wenden tot het Bestuur van Stichting Lira via bovenstaand postadres of per e-mail via lira@cedar.nl. Het staat je ook vrij het alsdan ontstane geschil aanhangig te maken bij de Geschillencommissie Rechthebbenden van Stichting Lira. Dit is ook mogelijk indien je onverhoopt niet tijdig een reactie van ons hebt ontvangen. Op de behandeling van geschillen door de Geschillencommissie is het Reglement van de Geschillencommissie Rechthebbenden van Stichting Lira van toepassing.

Procedure voor klachten
Een klacht is een schriftelijke melding van een rechthebbende (niet zijnde een commentaar) aan Stichting Lira waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als je ontevreden bent over de uitvoering door Stichting Lira of over een besluit van Stichting Lira waardoor je individueel en rechtstreeks in je belang bent getroffen. 

Indien sprake is van één van de voornoemde situaties, kun je je klacht schriftelijk beargumenteerd richten aan het bestuur van Stichting Lira:

Stichting Lira
t.a.v. het Bestuur
Postbus 3060
2130 KB Hoofddorp
Of per e-mail via lira@cedar.nl, onder vermelding van "Klacht".

Je klacht moet binnen drie maanden na het voorval dat leidde tot het ontstaan van de klacht worden ingediend. Uiterlijk binnen een maand na ontvangst van je klacht berichten wij je over het in behandeling nemen van je klacht. Uiterlijk binnen drie maanden na ontvangst berichten wij je over het uiteindelijke besluit op de klacht. Lira kan deze termijn verlengen indien het niet mogelijk is om de beslissing binnen drie maanden te nemen, in welk geval wij je zullen informeren over de reden daarvan en over de verlenging van de termijn.*  

Wanneer je niet tevreden bent met de (wijze van) afhandeling van je klacht kun je het alsdan ontstane geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Rechthebbenden van Lira. Dit is ook mogelijk indien je onverhoopt niet tijdig een reactie van ons hebt ontvangen. Op de behandeling van geschillen door de Geschillencommissie is het Reglement van de Geschillencommissie Rechthebbenden van Stichting Lira van toepassing.

Kloppen je gegevens niet of heb je een correctieverzoek?
Als je inlogt via onze portal kunt je eenvoudig zelf je gegevens aanpassen. Heb je je inloggegevens niet bij de hand of wil je liever per post of per e-mail je correcties doorvoeren? Dat kan via lira@cedar.nl, of per post:

Stichting Lira
Postbus 3060
2130 KB Hoofddorp

* Indien de behandeling van het commentaar of de klacht dermate complex is dat een beslissing niet binnen de termijn van drie maanden genomen kan worden, bijvoorbeeld omdat Lira afhankelijk is van informatie van derden, kan Lira de termijn verlengen tot maximaal 12 maanden. In dat geval wordt je iedere zes maanden geïnformeerd over de stand van zaken. 

Informatie voor gebruikers
Heb je een factuur van ons ontvangen en heb je daar vragen of opmerkingen over dan kun je hier meer lezen over de procedure die je kunt volgen.

Nog niet aangesloten?

Sluit je nu aan en verzilver je rechten.