Voor gebruikers

Tarieven

Distributie/uitzending

Gezamenlijk tarief Lira, Vevam en NORMA 2023 voor lineaire uitzending c.q. doorgifte per abonnee per maand (ex btw):

Samen met de rechtenorganisaties van filmmakers (Vevam voor de regisseurs en NORMA voor de acteurs) verenigd in PAM (Portal Audiovisuele Makers), heeft Lira afspraken gemaakt met de Nederlandse distributeurs, omroepen en film/televisie-producenten, verenigd in RODAP. De tarieven en voorwaarden voor lineaire uitzending c.q. doorgifte van zenderpakketten zijn overeengekomen bij het Convenant gedateerd 22 januari 2015. Dit Convenant had een looptijd van 5 jaar en gold tot en met 31 december 2019. Deze regeling is verlengd tot en met het jaar 2024 met de ondertekening van een Addendum gedateerd 15 januari 2021.

Voor meer informatie zie ook www.portal-pam.nl en www.rodap.nl.

 

Staffel 1 0-39 zenders 20,6 cent
Staffel 2 40-79 zenders 23,3 cent
Staffel 3 80-119 zenders 23,8 cent
Staffel 4 120+ zenders 24,3 cent

 

Video on demand (VOD)

In 2015 hebben Lira, Vevam en Norma met de Nederlandse omroepen, producenten en distributeurs verenigd in RODAP een Convenant gesloten. Bij deze overeenkomst zijn onder meer afspraken gemaakt over de introductie van een model voor Vrijwillig Collectief Beheer voor video on demand (VOD) vergoedingen aan de hoofdmakers van Nederlandse filmwerken. De implementatie van dit zogenaamde “VCB Model” in de praktijk is per 1 januari 2017 van start gegaan. In 2017 is de hoogte van de VOD-vergoeding in arbitrage bepaald. Het arbitrage vonnis tref je hier.

Voor meer informatie zie ook www.portal-pam.nl/ en www.rodap.nl. Lees meer.

 


 

Archieven en instellingen voor cultureel erfgoed

Archieven en instellingen voor cultureel erfgoed die hun oude jaargangen van tijdschriften en kranten digitaliseren, kunnen een collectieve regeling sluiten met Lira en Pictoright. Daarmee voldoen archiefinstellingen eenvoudig aan hun verplichtingen jegens freelanceschrijvers en -fotografen.

Op basis van de informatie die de erfgoedinstellingen Lira verstrekten en met oog voor de belangen van rechthebbenden én die van de instellingen, heeft Lira de volgende tarieven ontwikkeld. Dit tarief houdt rekening met diverse factoren, zoals de diversiteit van de collecties, het aandeel verweesde werken, het aandeel freelancebijdragen en de ouderdom van de kranten.

Download de Tarievenlijst voor krantenarchieven.

 


 

Klachtenregeling

Vragen of opmerkingen over factuur

Heb je een factuur van Lira ontvangen en heb je daar vragen of opmerkingen over? Neem contact op met ons kantoor via het contactformulier.

Een verzoek tot aanpassing van de factuur kun je binnen drie maanden na de factuurdatum schriftelijk beargumenteerd indienen via het contactformulier (of per post) onder vermelding van 'Mutatie Factuur'.

Wij zorgen ervoor dat je verzoek zo snel mogelijk – uiterlijk binnen twee maanden – is afgehandeld. Het indienen van een verzoek heeft geen opschortende werking. Je moet de factuur dus binnen de voorgeschreven termijn betalen.

Klacht over factuur

Ben je niet tevreden over de aanpak of het resultaat van je wijzigingsverzoek? Of is je verzoek niet binnen twee maanden afgehandeld? Dan kun je daarover binnen drie maanden na de factuurdatum een schriftelijk beargumenteerde klacht indienen via het contactformulier (of per post) ter attentie van het bestuur, onder vermelding van 'Klacht Factuur'.

Je hoort zo snel mogelijk – binnen een maand na ontvangst van je klacht – dat je klacht in behandeling is genomen. Het bestuur van Stichting Lira neemt binnen twee maanden na ontvangst van je klacht een beslissing. Het indienen van een klacht heeft geen opschortende werking. Je moet de factuur dus binnen de voorgeschreven termijn betalen.

Geschillencommissie Auteursrechten

Heb je niet tijdig bericht gekregen of niet binnen de genoemde termijn een beslissing ontvangen? Of is de beslissing niet naar je tevredenheid? Dan kun je binnen drie maanden een geschil indienen bij de Geschillencommissie Auteursrechten.

Voordat je je klacht voorlegt aan de Geschillencommissie Auteursrechten is er een aantal zaken waarmee je rekening moet houden:

 • Pas nadat je onze interne klachtenprocedure hebt doorlopen (en we samen niet tot een oplossing zijn gekomen), kun je naar de Geschillencommissie Auteursrechten.
 • Dit kan ook als je binnen de reactietermijn geen ontvangstbevestiging of antwoord op je klacht hebt ontvangen.
 • Je moet binnen drie maanden nadat de vergoeding in rekening is gebracht een klacht of een verzoek om een mutatie of correctie van de factuur volgens onze interne klachtenprocedure bij ons hebben ingediend.
 • De Geschillencommissie Auteursrechten behandelt uiteenlopende klachten over in rekening gebrachte vergoedingen, bijvoorbeeld omdat een onjuist tarief is toegepast of omdat de vergoeding naar de mening van de gebruiker niet billijk is.
 • Het factuurbedrag mag niet hoger zijn dan €100.000,-. Over geschillen over een in rekening gebrachte vergoeding met een factuurbedrag van €100.000,- of meer, dient de rechter zich uit te spreken. De rechter bepaalt dan of hij voor zijn uitspraak advies vraagt aan de Geschillencommissie Auteursrechten.
 • Gaat het om een factuur met een waarde van €50.000,- of meer? Dan geef je het niet betaalde bedrag bij de Geschillencommissie Auteursrechten in bewaring.
 • Voor het indienen van een klacht wordt klachtengeld gevraagd. Geeft de Geschillencommissie Auteursrechten je gelijk, dan krijg je dit bedrag terug. De hoogte van het klachtengeld hangt af van de hoogte van de factuur en varieert van €50,- (bij een factuurwaarde tot € 2500,-) tot €750,- (bij een factuurwaarde tussen €50.000,- en €100.000,-).
 • Als de Geschillencommissie Auteursrechten oordeelt of de hoogte en de toepassing van een in rekening gebrachte vergoeding billijk zijn, dan kijkt ze in ieder geval naar:
  a. het beginsel dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld;
  b. de waarde van het gebruik van het werk in het economisch verkeer;
  c. de aard en de omvang van het gebruik;
  d. de zelfreguleringspraktijk.

Voor meer informatie over de procedure bij de Geschillencommissie Auteursrechten kun je terecht op de website van de Geschillencommissie Auteursrechten.

Wordt het geschil niet binnen drie maanden na de uitspraak van de Geschillencommissie Auteursrechten aan de rechter voorgelegd? Dan wordt hetgeen in de uitspraak van de Geschillencommissie Auteursrechten is vastgesteld, geacht te zijn overeengekomen tussen partijen.

 


 

Nog niet aangesloten?

Sluit je nu aan en verzilver je rechten.