Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden Lira Website
Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') zorgvuldig door alvorens deze website (hierna: 'Site') te gebruiken. Door deze Site te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van de Voorwaarden, alsmede dat u akkoord bent gegaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere bepalingen van de Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van deze Site.
 

A. Algemeen 

A.1. Wijziging Voorwaarden
Stichting Lira behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. Uw gebruik van de Site na aanpassing van de Voorwaarden betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden. Stichting Lira kan de inhoud van de Site aanpassen en onderdelen verwijderen of toevoegen. Sommige toepassingen op de Site van Stichting Lira bevatten bijzondere gebruiksvoorwaarden. Die bijzondere voorwaarden kunnen bepalen dat zij voor gaan op deze Voorwaarden.

Deze Voorwaarden zijn voor de laatste keer aangepast op 18 juni 2009.

A.2. Rechten van intellectuele eigendom
De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de teksten, illustraties en ander beschermd materiaal op de Site berusten bij Stichting Lira respectievelijk de rechthebbenden van dat materiaal. Bedoelde rechten gaan op geen enkele wijze over op personen die toegang krijgen tot deze Site.
 
A.3. Toegestane gebruik
Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de Site ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik, tenzij in de Site uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Het is wel toegestaan de op de Site opgenomen formulieren en tarieven te kopiëren en te gebruiken voor het doel waarvoor zij blijkens hun voorwaarden bestemd zijn.
Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Lira het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden of op andere wijze te gebruiken.
Framing (van onderdelen) van de Site is zonder schriftelijke toestemming van Stichting Lira niet toegestaan. Hyperlinking is toegestaan mits Stichting Lira daarvan in kennis wordt gesteld.

A.4. Aansprakelijkheid
De informatie op deze Site is van algemene aard en wordt met zorg door Stichting Lira samengesteld en onderhouden. Maar Stichting Lira kan geen garantie geven dat de informatie volledig en juist is. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig of persoonlijk advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies toch van de op deze Site geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. 
De op deze Site aangeboden informatie wordt verstrekt "zoals zij is” en Stichting Lira kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze Site. 
Stichting Lira is voorts in geen geval aansprakelijk voor fouten en onderbrekingen in het functioneren van de Site.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Voorwaarden, gaan de voorwaarden van deze producten en diensten voor.
U bent zelf volledig verantwoordelijk voor alle informatie die u aan ons verstrekt.
De Site van Stichting Lira bevat links naar websites van derden waarover Stichting Lira geen zeggenschap heeft. Stichting Lira doet geen controles omtrent deze websites en de inhoud ervan. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico. Stichting Lira aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid omtrent de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze websites.
 
A.5. Toepasselijk recht
Stichting Lira is een stichting naar Nederlands recht. Door uw bezoek van de Site van Stichting Lira gaat u akkoord met de toepassing van Nederlands recht en met de beoordeling van opmerkingen, klachten en dergelijke over de Site door rechters in Nederland.

Nog niet aangesloten?

Sluit je nu aan en verzilver je rechten.