Lira Fonds

Lira Fonds

Het Lirafonds is een zelfstandige stichting die subsidies verstrekt aan projecten waarbij professionele dichters, schrijvers, vertalers en bewerkers betrokken zijn. Dit zijn projecten op het terrein van:

-          Literatuur
-          Toneel 
-          Audio- en audiovisuele producties, 
           zoals hoorspelen en, in zeer beperkte 
           mate, film

Doel van het Lirafonds is het stimuleren van Nederlandse literaire, literair-dramatische en muziek-dramatische werken en daarop gebaseerde producties. Het Lirafonds beoogt het ontstaan en gebruik te bevorderen van werken van schrijvers en vertalers die van Lira auteursrechtelijke vergoedingen ontvangen.

De subsidies van het Lirafonds zijn bestemd als bijdrage aan professionele auteursvergoedingen zoals honoraria voor voordrachten tijdens literaire manifestaties, inclusief schrijfopdrachten voor het schrijven van het voor te dragen gedicht, verhaal of essay. Ook voor toneelschrijfopdrachten en toneelvertalingen worden gelden ter beschikking gesteld. In beginsel komen audio- en audiovisuele producties ook in aanmerking zoals hoorspelen en, onder zeer specifieke voorwaarden, filmwerken. Op deze terreinen wordt terughoudendheid betracht vanwege de vaak hoge kosten en alternatieve financieringsbronnen.

Financiering van het fonds komt uit de zogeheten socugelden voor sociale en culturele doelen. Het gaat om een reservering uit de opbrengst van collectieve rechten (leenrecht, thuiskopievergoeding e.d.) die Stichting Lira voor schrijvers en vertalers incasseert.

Klik hier voor de statuten van het Lirafonds.