Lira Fonds

Lira Fonds
HET LIRA FONDS is een zelfstandige stichting die  subsidies verstrekt aan projecten waarbij professionele dichters, schrijvers, vertalers en bewerkers betrokken zijn. Dit zijn projecten op het terrein van:
  • letteren
  • toneel
  • audio- en audiovisuele producties, zoals hoorspelen en – in beperkte mate – film

Bij toneelaanvragen is de bijdrage van het Lirafonds gemaximeerd: voor een schrijver kan per jaar maximaal € 6.400,- subsidie worden verleend d.w.z. ofwel een maal het bedrag voor een oorspronkelijk stuk langer dan 60 minuten, ofwel vaker, bij projecten van geringere omvang. Het hoofddoel blijft het ondersteunen van schrijftalent.

Voor literaire optredens in festivals geldt dezelfde regeling als bij toneelaanvragen: het Lirafonds vergoedt twee derde van het adviestarief van de honoraria. De rest moet het festival zelf financieren. Kleine festivals met een begroting van maximaal € 20.000,- en deelname van ten hoogste vijf auteurs zijn in beginsel van deze regeling uitgezonderd.

Beleid en doelstellingen

DOEL VAN HET Lira Fonds is het stimuleren van Nederlandse literaire, literair-dramatische en muziek-dramatische werken en daarop gebaseerde producties. In officiële termen uitgedrukt: ten laste van het Lira Fonds komen kosten die zijn verbonden met de bevordering van het ontstaan en het gebruik van werken in de zin van de Auteurswet die tot het arbeidsterrein behoren van schrijvers en vertalers die van Lira auteursrechtelijke vergoedingen ontvangen. In de praktijk gaat het vooral om de totstandkoming en exploitatie van gedichten, toneelstukken, hoorspelen, opera’s, operettes en musicals met incidentele uitbreiding naar andere genres.

Het belangrijkste criterium voor subsidiëring is kwaliteit. Het Lira Fonds geeft daarbij de voorkeur aan nieuwe originele werken. Bijzondere aandacht gaat uit naar projecten die moeilijk binnen de voorwaarden van bestaande overheidsfondsen zijn in te passen.

Klik hier voor de statuten van het Lira Fonds.