Distributie/uitzending tv en radio

OMROEPEN EN DISTRIBUTEURS van omroepprogramma’s, zoals kabelmaatschappijen (Ziggo) en daamee vergelijkbare aanbieders (bijvoorbeeld KPN, Vodafone en Tele2), verrichten auteursrechtelijk relevante handelingen, waarvoor toestemming van de betrokken auteursrechthebbenden benodigd is. Gezien de omvang van de betrokken rechtenpakketten werden de rechten voor o.a. kabeldoorgifte van oudsher collectief geregeld door CBO’s zoals Lira (voor de rechten van (scenario)schrijvers die een bijdrage hebben geleverd aan televisie- en/of radioprogramma’s).

Sinds 1 juli 2015 kent de Auteurswet een nieuw artikel 45d lid 2 waarin specifiek ten behoeve van hoofdmakers van filmwerken, waaronder scenarioschrijvers, is bepaald dat degene die filmwerken uitzendt, doet uitzenden of – kort gezegd – in zenderpaketten aan het publiek aanbiedt,  een proportionele billijke vergoeding verschuldigd is, die uitsluitend collectief kan worden geïncasseerd. 

Op grond van de door haar beheerde rechten cq. haar (wettelijk) mandaat tot incasso van de genoemde vergoedingen treft Lira regelingen met de distributeurs in Nederland voor de doorgifte van zenderpakketten en maakt ze afspraken over de vergoedingen voor de betrokken (scenario)schrijvers. Lira verdeelt de ontvangen gelden vervolgens onder de betreffende rechthebbenden. Daarbij treedt Lira niet alleen op namens Nederlandse schrijvers, maar vertegenwoordigt zij ook buitenlandse schrijvers op basis van contracten gesloten met zusterorganisaties.

Tarief Lira distributie/uitzending tv en radio

Het tarief van Lira voor het verlenen van de toestemming voor de doorgifte van zenderpakketten c.q. de incasso van de wettelijk verschuldigde vergoeding voor de distributie van (film)werken namens de (scenario)schrijvers vindt u hier.

De tekst van de licentie/vergoedingen overeenkomst van Lira met de voorwaarden voor de verlening van toestemming c.q. de incasso van de wettelijk verschuldigde vergoeding voor de distributie van filmwerken vindt u hier. Deze overeenkomst van Lira biedt een algehele regeling voor de doorgifte van televisie- en radiozenders in Nederland voor alle door haar vertegenwoordigde makers (in tegenstelling tot de beperkte regeling van het gezamenlijke tarief Lira, Vevam en NORMA, als hierna genoemd). In verband met de aanpassing van de Auteurswet, in het bijzonder het nieuwe artikel 45d lid 2, geldt thans dat de bij Lira aangesloten scenarioschrijvers niet langer de rechten voor de exploitaties genoemd in dit wetsartikel aan Lira in beheer overdragen (zie het Amendement 2016 bij het Lira aansluitingscontract); daarvoor in de plaats is de wettelijke aanspraak van scenarioschrijvers op de collectief te innen vergoeding gekomen. De totaal verschuldigde vergoeding is door Lira in hoogte gelijk gesteld is aan de voorheen verschuldigde vergoeding, die uitsluitend op licentieverlening was gebaseerd. Voor wat betreft de vergoedingsaanspraken van de bij Lira aangesloten scenarioschrijvers, is de grondslag daarvoor dus niet langer licentieverlening, maar de wettelijke vergoedingsaanspraak van artikel 45d lid 2.  

Gezamenlijk tarief Lira, Vevam en NORMA voor lineaire uitzending c.q. doorgifte van filmwerken1):

Maximaal 40 RODAP zenders2): € 0,18 per abonnee per maand (excl. BTW)3)

1) Dit tarief geldt voor de lineaire uitzending c.q. doorgifte van filmwerken inclusief gratis Catch-up diensten, te weten het tot 14 dagen na de lineaire uitzending aanbieden van programma’s via uitgesteld kijken, voor zover daar door de consument niet voor wordt (bij)betaald.
2) RODAP-zenders zijn televisiekanalen van de bij RODAP aangesloten omroepen NPO, SBS en RTL. Op 1 september 2016 zijn dit de volgende zenders: NPO1, NP02, NP03, RTL4, RTL5, Net5, SBS6, RTL7, RTL8, SBS9, Veronica, NPO Doc, NPO Humor TV, NPO 101 TV, NPO Nieuws, NPO Cultura, NPO Politiek, NPO Best, NPO zapp xtra, RTL Lounge, RTL Crime, Telekids 24/7.
3) Dit tarief geldt voor de PAM CBO’s Lira, Vevam en NORMA gezamenlijk en is beperkt tot de vergoeding voor scenarioschrijvers, hoofdregisseurs en uitvoerende kunstenaars die een hoofdrol vervullen als bedoeld in artikel 45d lid 2 Aw jo. artikel 4 lid 2 Wnr. De vergoeding wordt als volgt verdeeld: tot een incasso van € 15 miljoen: Lira (scenaristen) 44%; Vevam (regisseurs) 32%; NORMA (hoofdrolspelers) 24% en boven een incasso van € 15 miljoen: Lira (scenaristen) 33,33%, Vevam (regisseurs) 33,33%, NORMA (hoofdrolspelers) 33,33%.

LET OP: Dit tarief betreft een deelregeling, die beperkt is tot de wettelijke vergoeding ex artikel 45d lid 2 Aw (jo. Artikel 4 lid 2 Wnr) voor de in dat artikel genoemde hoofdmakers voor maximaal 40 RODAP zenders en ziet dus nadrukkelijk niet op:

  • Vergoeding voor andere exploitaties dan lineaire uitzending/doorgifte en gratis Catch-up diensten ≤ 14 dagen;
  • Lineaire uitzending/doorgifte van andere zenders dan RODAP zenders;
  • (Licentie)vergoeding voor andere makers dan de door Lira, Vevam en/of NORMA vertegenwoordigde makers die aanspraak hebben op de proportionele billijke vergoeding bedoeld in artikel 45d lid 2;
  • (Licentie)vergoeding voor andere werken dan filmwerken van makers door Lira, Vevam en/of NORMA vertegenwoordigd;
  • Vergoeding voor weder-doorgifte of vertoning van lineaire televisiesignalen door derden (zoals gesloten netwerken, groepstelevisie, zakelijk gebruik).

De tarieven en voorwaarden voor lineaire uitzending c.q. doorgifte van maximaal 40 RODAP-zenders zijn overeengekomen tussen de PAM CBO’s Lira, Vevam en NORMA en RODAP in een Convenant d.d. 22 januari 2015. Voor meer informatie zie ook www.portal-pam.nl en www.rodap.nl.