Statuten en reglementen

Statuten

Statuten Stichting Lira
Statuten Stichting Lira Fonds 
Statuten Middelenbeheer en Betalingsverkeer Stichting Lira

Repartitiereglementen

Repartitiereglement leenrecht geschriften
Repartitiereglement leenrecht multimedia
Repartitiereglement BMS (Basic Media Services)
Repartitiereglement thuiskopie
Verdelingsreglement thuiskopie video
Verdelingsreglement thuiskopie audio
Verdelingsreglement thuiskopie geschriften
Repartitiereglement reprorecht


Overige reglementen

Bestuursreglement
Directiereglement
Reglement bestuursvergoedingen
Reglement Stichting Rechtshulp Auteurs


Het algemene beleid van Lira inzake de verdeling van de aan rechthebbenden verschuldigde bedragen en het algemene beleid inzake het gebruik van onverdeelde bedragen binnen de verschillende categorieën is opgenomen in de repartitiereglementen. Lira houdt doorgaans een percentage van 10% in ter vergoeding van de kosten voor exploitatie en verdeling en een percentage van 10% ten behoeve van sociale, culturele en educatieve doelen.