Bestuur

LIRA IS IN 1986 opgericht door (de beroepsvereniging van) schrijvers als instrument om eigen auteursrechten te beheren op terreinen waar dat individueel niet mogelijk is, maar slechts collectief effectief kan zijn.

Verschillende ‘bloedgroepen’ van schrijvers zijn vertegenwoordigd in het Lira-bestuur. Diverse beroepsverenigingen zoals de VvL (Vereniging van Letterkundigen), het Netwerk Scenarioschrijvers, de FLA (FreeLancers Associatie) en de freelance sectie van de NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten) hebben een zetel in het Lira-bestuur. Daarnaast zijn er ook twee bestuurszetels beschikbaar waarvoor de bij ons aangesloten auteurs zich verkiesbaar kunnen stellen.

Stichting Lira is niet een geheel op zichzelf staande organisatie, maar een organisatievorm van schrijvers, bestuurd door schrijvers, die zich geheel ten dienste stelt aan schrijvers. 

Bestuurlijke transparantie

LIRA HECHT VEEL waarde aan bestuurlijke transparantie.

Jaarlijks beleggen wij een aangeslotenenvergadering. Tijdens deze bijeenkomsten legt het bestuur verantwoording af aan zijn achterban over gevoerd beleid en behaalde resultaten, en is elke aangeslotene in de gelegenheid om vragen te stellen of het bestuur te attenderen op nieuwe beleidsmatige aandachtsgebieden. Tevens worden hier – bij stemming – bestuursbenoemingen bekrachtigd door de aangeslotenen.

Elk jaar publiceren wij een openbaar jaarverslag met uitgebreide verantwoording van activiteiten en financieel beleid. Dit verslag wordt uiteraard gestaafd met een uitgebreider financieel jaarverslag, dat gecontroleerd wordt door externe registeraccountants. Tijdens de openbare jaarvergadering kunnen aangeslotenen hierover op- en aanmerkingen plaatsen en vragen stellen aan het bestuur. Het uitgebreide jaarverslag is op te vragen bij Lira.

In maart 2012 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aanvaard voor een breder en sterker toezicht op collectieve beheersorganisaties (cbo’s). Op 1 juli 2013 is de wet in werking getreden. Sinds die datum valt Lira onder het toezicht van het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA).

Stichting Lira heeft daarnaast samen met een aantal andere auteursrechtorganisaties een stringente code of conduct ontwikkeld, met daarin de uitgangspunten voor goede bedrijfsvoering, instrumenten om transparantie te borgen en uitgebreide gedragsrichtlijnen waaraan wij ons samen committeren. Dit bestand is hier te downloaden.

Klik hier voor de statuten van Lira.

Samenstelling bestuur

  • Felix Rottenberg, voorzitter
  • Kees Schaepman, vice-voorzitter
  • Rien Verhoef, penningmeester
  • Franky Ribbens, secretaris
  • Tsead Bruinja, lid
  • Atte Roskam, lid
  • Manon Smits, lid
  • Jeroen Thijssen, lid

Klik hier voor het reglement bestuursvergoedingen.

Klik hier voor de nevenfuncties en bezoldiging van de bestuursleden.