Commentaren & Klachten

VANZELFSPREKEND STREVEN WIJ naar een optimale dienstverlening. Toch kan er een situatie ontstaan waarmee u niet tevreden bent. Hierdoor ontstaat mogelijk een commentaar of een klacht. Wij maken u daarom graag attent op het volgende.

Procedure voor commentaren 

EEN COMMENTAAR IS een melding van een rechthebbende aan Stichting Lira waaruit blijkt dat de rechthebbende het oneens is met de hoogte van door Stichting Lira uitbetaalde vergoedingen of met het ontbreken van uitbetaling van vergoedingen, of hierover vragen heeft of verzoekt om correctie van administratieve fouten.

Indien hier sprake van is, kunt u uw ‘commentaar’ beargumenteerd kenbaar maken aan Stichting Lira.

U kunt uw commentaar per brief, onder vermelding van uw relatienummer, richten aan:

Stichting Lira
Afdeling Relatiebeheer
Postbus 3060
2130 KB Hoofddorp
Of per e-mail via lira@cedar.nl, onder vermelding van "Commentaar". 

Uw commentaar moet binnen drie maanden na het voorval dat leidde tot het ontstaan van uw commentaar worden ingediend. Uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw commentaar berichten wij u over het in behandeling nemen van uw commentaar. Uiterlijk binnen drie maanden na ontvangst ontvangt u een inhoudelijke reactie c.q. beslissing op uw commentaar. Lira kan deze termijn verlengen indien het niet mogelijk is om de beslissing binnen drie maanden te nemen, in welk geval wij u zullen informeren over de reden daarvan en over de verlenging van de termijn.*

Wanneer u niet tevreden bent met de (wijze van) afhandeling kunt u zich wenden tot het Bestuur van Stichting Lira via bovenstaand postadres of per e-mail via lira@cedar.nl. Het staat u ook vrij het alsdan ontstane geschil aanhangig te maken bij de Geschillencommissie Rechthebbenden van Stichting Lira. Dit is ook mogelijk indien u onverhoopt niet tijdig een reactie van ons heeft ontvangen. Op de behandeling van geschillen door de Geschillencommissie is het Reglement van de Geschillencommissie Rechthebbenden van Stichting Lira van toepassing.

Procedure voor klachten 

EEN KLACHT IS een schriftelijke melding van een rechthebbende (niet zijnde een commentaar) aan Stichting Lira waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u ontevreden bent over de uitvoering door Stichting Lira of over een besluit van Stichting Lira waardoor u individueel en rechtstreeks in uw belang bent getroffen. Ook klachten die betrekking hebben op Leenrechtuitkeringen zoals bedoeld in artikel 23 van het Repartitiereglement Leenrecht kunt u rechtstreeks richten aan het bestuur van Stichting Lira.

Indien sprake is van één van de voornoemde situaties, kunt u uw klacht schriftelijk beargumenteerd richten aan het bestuur van Stichting Lira:

Stichting Lira
t.a.v. het Bestuur
Postbus 3060
2130 KB Hoofddorp
Of per e-mail via lira@cedar.nl, onder vermelding van "Klacht".

Uw klacht moet binnen drie maanden na het voorval dat leidde tot het ontstaan van uw klacht worden ingediend. Uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw klacht berichten wij u over het in behandeling nemen van uw klacht. Uiterlijk binnen drie maanden na ontvangst berichten wij u over het uiteindelijke besluit op uw klacht. Lira kan deze termijn verlengen indien het niet mogelijk is om de beslissing binnen drie maanden te nemen, in welk geval wij u zullen informeren over de reden daarvan en over de verlenging van de termijn.*  

Wanneer u niet tevreden bent met de (wijze van) afhandeling van uw klacht kunt u het alsdan ontstane geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Rechthebbenden van Lira. Dit is ook mogelijk indien u onverhoopt niet tijdig een reactie van ons heeft ontvangen. Op de behandeling van geschillen door de Geschillencommissie is het Reglement van de Geschillencommissie Rechthebbenden van Stichting Lira van toepassing.

Kloppen uw gegevens niet of hebt u een correctieverzoek?

ALS U INLOGT via onze portal kunt u eenvoudig zelf uw gegevens aanpassen. Heeft u uw inloggegevens niet bij de hand of wilt u liever per post of per e-mail uw correcties doorvoeren? Dat kan via lira@cedar.nl, of per post:
Stichting Lira
Postbus 3060
2130 KB Hoofddorp


Informatie voor betalingsplichtigen

HEEFT U EEN factuur van ons ontvangen en heeft u daar vragen of opmerkingen over dan kunt u hier meer lezen over de procedure die u kunt volgen.

* Indien de behandeling van het commentaar of de klacht dermate complex is dat een beslissing niet binnen de termijn van drie maanden genomen kan worden, bijvoorbeeld omdat Lira afhankelijk is van informatie van derden, kan Lira de termijn verlengen tot maximaal 12 maanden. In dat geval wordt u iedere zes maanden geïnformeerd over de stand van zaken.