Procedure en vervolg

Een eerste beoordeling van de aanvraag wordt door het secretariaat van het Lirafonds gedaan. Er wordt in de regel vrijwel direct op gewezen indien een aanvraag niet op het terrein van het Lirafonds ligt of niet onder de doelstellingen valt.

De adviezen van de commissie worden na de vergadering van de adviescommissie ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van het Lirafonds. Na de besluitvorming door het bestuur volgt de berichtgeving van de honoreringen en afwijzingen per mail.

Het Lirafonds is geen overheidsfonds en ontvangt geen subsidie van de overheid. Daarom is het niet gebonden aan specifieke, door de overheid opgelegde regels en procedures inzake subsidieverlening. Beroep aantekenen tegen beslissingen van het bestuur van het Lirafonds is dan ook niet mogelijk.

Eenmaal afgewezen aanvragen worden in ongewijzigde vorm niet opnieuw in behandeling genomen, tenzij er bij de totstandkoming van het negatieve advies sprake is geweest van een kennelijke vergissing.

Het wordt op prijs gesteld indien in uitingen rondom een door het Lirafonds (mede) gefinancierd project duidelijk kenbaar gemaakt wordt dat het (mede) tot stand is gekomen dankzij financiële steun van het Lirafonds.