Organisatie

Het Lirafonds is een stichting die in 1991 is opgericht door Stichting Lira. Lira, een afkorting van Literaire Rechten Auteurs, incasseert en verdeelt auteursrechtelijke gelden die bestemd zijn voor schrijvers en vertalers, zoals kabelgelden, thuiskopievergoedingen, leenrechtgelden en reprorechtgelden. Op de uitkeringen aan individuele schrijvers en vertalers wordt een beperkt deel, meestal tien procent, ingehouden ten behoeve van collectieve sociale en culturele doelen. 

Deze zogenoemde socu-inhoudingen vinden plaats ingevolge internationale overeenkomsten – zoals bij de kabelgelden – of op grond van repartitieregelingen die zijn goedgekeurd door de minister van Justitie of door het College van Toezicht dat door de minister van Justitie is benoemd – zoals bij de leenrechtgelden. De socu-gelden gaan naar het Lirafonds, dat daarmee projecten subsidieert waarbij professionele schrijvers en vertalers betrokken zijn.