Toneel

Om de totstandkoming van Nederlandse toneelstukken, hoorspelen en opera’s te stimuleren, subsidieert het Lirafonds de honoraria van auteurs: de schrijvers, vertalers en bewerkers van de werken die tot opvoering komen.

Het hoofddoel is het ondersteunen van schrijftalent. Het belangrijkste criterium is kwaliteit. De voorkeur gaat daarbij uit naar oorspronkelijk werk. Bijzondere aandacht gaat uit naar projecten die moeilijk binnen de voorwaarden van bestaande overheidsfondsen zijn te passen.

Het Lirafonds wenst inzage in de contractuele afspraken die de opdrachtgever met de auteur heeft gemaakt. Wij wijzen op de modelcontracten voor theaterschrijvers en -vertalers van de Auteursbond.

Het Lirafonds kan als ondersteuning maximaal twee derde van het honorarium van de auteur bieden en niet meer dan de geldende maximumtarieven voor subsidies aan theaterauteurs van het Lirafonds. De tarieven zijn hier in te zien.

Het Lirafonds keert geen subsidies uit voor schrijfopdrachten aan auteurs die in loondienst zijn. Een uitzondering hierop vormen schrijvers en vertalers die speciaal voor de schrijfopdracht een tijdelijk dienstverband hebben waarbij in het arbeidscontract uitdrukkelijk is vastgelegd dat de schrijver onverkort in het bezit blijft van de auteursrechten van het in het dienstverband geschreven werk.

Educatieve en therapeutische projecten, geïmproviseerde voorstellingen zonder geschreven tekst en muziekcomposities (met uitzondering van libretto’s) komen niet in aanmerking voor ondersteuning.

De toekenning van een bijdrage aan het opdrachthonorarium van een toneelschrijver, -vertaler of bewerker wordt zowel aan de laatstgenoemden als aan de aanvrager bekend gemaakt. Het is daarom noodzakelijk de contactgegevens van de toneelschrijver, -vertaler of bewerker in de aanvraag te vermelden.

Gezelschappen die niet vanuit de Basisinfrastructuur maar wel door het Fonds Podiumkunsten worden ondersteund kunnen om te voorzien in het honorarium van een schrijver, vertaler of bewerker tot nader order een beroep doen op het Lirafonds.

Door het ontbreken van een regeling bij andere fondsen voor de ondersteuning van vertaling en opvoering van Nederlands oorspronkelijk toneel in het buitenland houdt het Lirafonds voorlopig het toneelvertaalfonds in stand. Dat is een klein subfonds van het Lirafonds.
Voor nadere informatie kunt u zich richten tot het secretariaat van het Lirafonds: e-mail