Algemene voorwaarden

Rechtspersoonlijkheid 
Aanvragen bij het Lirafonds kunnen alleen worden ingediend door rechtspersonen zoals verenigingen, stichtingen en vennootschappen. Individuele personen kunnen geen aanvraag indienen.

Honoraria 
Het Lirafonds subsidieert de honoraria van dichters, schrijvers, vertalers en bewerkers zodat deze hoger uitvallen dan anders het geval zou zijn geweest. Subsidie van het Lirafonds mag niet voorwaardelijk als onderdeel van het honorarium in de overeenkomst opgenomen worden. Het Lirafonds wenst inzage in de afspraken die over het honorarium zijn gemaakt. Aanvragen waarin sprake is van duidelijke onderbetaling worden niet gehonoreerd. Bijdrages voor reis-, verblijf- en overige kosten worden niet verstrekt.

Professionaliteit 
Het Lirafonds richt zich primair op professionele auteurs. Alleen schrijfopdrachten aan professionele auteurs komen voor ondersteuning in aanmerking. Een en ander blijkt uit de publicatie en/of opvoering van werk in een professionele context.

Sluitende begroting 
Subsidie wordt alleen toegekend aan projecten die als levensvatbaar worden beoordeeld. De begroting dient sluitend te zijn als de bijdrage van het Lirafonds daarin als bate wordt opgenomen. Als de begroting zonder de subsidie van het Lirafonds sluitend is, wordt geen subsidie verstrekt.

Taal 
Vertalingen naar het Nederlands komen in beginsel voor subsidiëring in aanmerking, anderstalige producties vallen niet onder de doelstelling van het Lirafonds.

Uitzonderingen 
Gezelschappen met een vierjarige subsidie vanuit de Basisinfrastructuur worden geacht over een professioneel auteursbudget te beschikken dat geen verdere aanvulling behoeft. Duidelijk beargumenteerde aanvragen waarom een aanvullende subsidie toch noodzakelijk is, worden echter wel in behandeling genomen.

Een toneelschrijver kan als natuurlijk persoon in uitzonderlijke gevallen een beroep doen op het toneelvertaalfonds.

Geen subsidie 
Het Lirafonds is niet bedoeld om ondernemersrisico’s van uitgevers, producenten en andere commerciële instellingen geheel of gedeeltelijk weg te nemen.

Manifestaties, opvoeringen en andere openbaarmakingen die al hebben plaatsgevonden zijn van subsidie uitgesloten.

Specifieke voorwaarden 
Er zijn specifieke voorwaarden voor literaire voordrachten, toneel en overige aanvragen. Zie hiervoor bij de specifieke rubrieken.