Actualiteiten

Gerechtshof doet uitspraak in kabelprocedure

Het Gerechtshof Amsterdam heeft vandaag uitspraak gedaan in de rechtszaak die LIRA in 2013 heeft aangespannen tegen ZIGGO en een aantal andere kabelexploitanten, nadat deze in 2012 gestopt waren met het betalen van de zogenaamde kabelvergoedingen ten behoeve van de door LIRA vertegenwoordigde (scenario)schrijvers.

Eerder had het Gerechtshof in een tussenarrest al bepaald dat het wettelijke vermoeden van overdracht van rechten aan de producent de overdacht van dezelfde rechten aan LIRA door de scenarioschrijvers doorkruist. Er was in dit tussenarrest echter nog een aantal punten onbeslist gebleven. Daarover is met de uitspraak van vandaag eindelijk duidelijkheid gekomen.

Zo was het in het verleden niet ongebruikelijk dat scenarioschrijvers in hun contracten met producenten een zogenaamd ‘LIRA-beding’ opnamen, waarbij het recht om een kabelvergoeding via LIRA te claimen werd voorbehouden. Het Hof oordeelt nu dat in die gevallen de aanspraken van LIRA op een vergoeding overeind blijven en veroordeelt Ziggo c.s. tot het vergoeden van de schade ten gevolge van het zonder toestemming van LIRA openbaar maken van de betreffende filmwerken. Voor werken zonder een LIRA-beding had het Hof in het tussenarrest al bepaald dat LIRA geen vergoeding bij ZIGGO kan innen. Overigens betekent dat volgens het Hof niet dat hiervoor geen billijke vergoeding aan de filmmakers hoeft te worden betaald. Daar moeten de producenten van die filmwerken dan maar voor aangesproken worden, aldus het Hof.   

Daarnaast stelt het Hof nu vast dat LIRA op grond van haar aansluitingscontract de rechten van andere makers dan scenaristen vertegenwoordigt, zoals schrijvers van verfilmde boeken, cabaretiers, ondertitelaars, schrijvers van nasynchronisatieteksten, hoorspelschrijvers en overige radiomakers. Het Hof beslist dat de kabelexploitanten ook voor die makers (schade)vergoedingen moeten betalen.

Ook heeft het Hof bepaald dat LIRA bevoegd is om, op basis van met buitenlandse zusterorganisaties gesloten wederkerigheidscontracten, onder dezelfde voorwaarden buitenlandse film-, televisie- en radiomakers te vertegenwoordigen en namens hen (schade)vergoedingen van de kabelexploitanten te verlangen.

Voor de vaststelling van de precieze omvang van de schade wegens het niet betalen van de licentievergoedingen aan LIRA verwijst het Hof naar een aparte ‘schadestaatprocedure’.

Gelukkig ontvangen de scenarioschrijvers sinds 2015 wel weer een vergoeding van de kabelexploitanten, op basis van nieuw ingevoerde wetgeving die de belangen van filmmakers in dit verband beschermt. De afspraken met de kabelexploitanten voorzien echter nog niet in een vergoeding voor de overige door LIRA vertegenwoordigde makers. Ook wordt er nog niet betaald voor alle televisiekanalen die door kabelaars worden doorgegeven. Voor al deze aanspraken zullen de kabelexploitanten dus alsnog een regeling met LIRA moeten treffen.

Tot slot is LIRA verheugd met de bevestiging die het Hof geeft dat, mede in het licht van de door de wetgever uitdrukkelijk wenselijk geachte rol van cbo’s, moet worden aanvaard en rechtmatig geacht dat LIRA aansluitingscontracten met makers sluit, waarin rechten aan LIRA worden overgedragen.Teken de petitie
22 februari 2018

Steun Europese scenarioschrijvers en regisseurs door hier de petitie te tekenen.

Hof wijst in 2018 vonnis in zaak tegen Ziggo / Delta

In de gerechtelijke procedure die Lira heeft aangespannen tegen kabelexploitanten ZIGGO en Delta, nadat deze eind 2012 waren gestopt met het afdragen van kabelvergoedingen ten behoeve van de bij Lira aangesloten auteurs, zal het Amsterdamse Hof vonnis gaan wijzen.

Op 18 oktober 2016 heeft het Gerechtshof Amsterdam in deze procedure een tussenarrest gewezen, zoals we eerder schreven. Vertegenwoordigers van Lira en vertegenwoordigers van Rodap c.s. hebben op basis van dit tussenarrest samen gezocht naar mogelijkheden om een minnelijke oplossing te vinden. Zodanig dat de makers alsnog met terugwerkende kracht hun misgelopen vergoedingen zouden ontvangen.

Omdat dit ondanks inspanningen van alle betrokkenen uiteindelijk niet is gelukt, volgde op 16 oktober 2017 een nieuwe zitting bij het Gerechtshof. Beide partijen hebben daar hun zienswijzen toegelicht en vragen van het Hof beantwoord. De verwachting is dat het Hof op 4 december 2018 vonnis zal wijzen. Wat de strekking hiervan zal zijn, valt door de complexiteit van de zaak lastig te voorspellen.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via lira@cedar.nl.


Stand van zaken gerechtelijke procedure kabelexploitanten

21 september 2017 - bijna 5 jaar geleden staakten ZIGGO en Delta betaling

Graag informeren wij u over de stand van zaken in de gerechtelijke procedure die Lira heeft aangespannen tegen kabelexploitanten ZIGGO en Delta, nadat deze eind 2012 waren gestopt met het afdragen van kabelvergoedingen ten behoeve van de bij Lira aangesloten auteurs.

Zoals u ongetwijfeld weet zijn de kabelexploitanten sinds 1 januari 2015 weer vergoedingen gaan betalen aan Lira, op basis van nieuwe wetgeving die beoogt auteurs een sterkere positie te geven. De lopende procedure gaat dus voor een belangrijk deel over de misgelopen kabelvergoedingen in de periode oktober 2012 tot januari 2015.

Nadat de rechtbank Amsterdam bij vonnis van augustus 2014 Lira (grotendeels) in het gelijk had gesteld hebben de kabelexploitanten en Rodap hoger beroep ingesteld. Op 18 oktober 2016 heeft het Gerechtshof Amsterdam een tussenarrest gewezen, waarover wij u eerder bericht hebben.

Producenten via RODAP ook partij
De – voorlopige – conclusie van het Gerechtshof was dat, hoewel Lira de kabelrechten niet rechtsgeldig van haar aangeslotenen heeft verworven, de vergoedingen voor die makers voor kabeldoorgifte alsnog betaald zullen moeten worden. Volgens het Gerechtshof zou die claim zich echter niet (rechtstreeks) tot de kabelaars richten, maar tot de producenten, die via RODAP ook partij zijn bij deze zaak.

Met die boodschap van het Gerechtshof op zak, zijn vertegenwoordigers van Lira in overleg getreden met de vertegenwoordigers van Rodap c.s. om uit te zoeken of het mogelijk was om een minnelijke oplossing te vinden, waarbij de makers alsnog met terugwerkende kracht hun misgelopen vergoedingen zouden ontvangen.

Ondanks inspanningen van alle betrokkenen, is het uiteindelijk niet gelukt om overeenstemming te bereiken over de uitgangspunten van zo’n minnelijke regeling. Dit betekent dat er nu op 16 oktober a.s. een nieuwe zitting bij het Gerechtshof zal volgen. Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen in dit proces.

Alle exploitanten een kennisgeving

Aangezien het inmiddels alweer bijna 5 jaar geleden is dat de kabelexploitanten stopten met betalen aan Lira, zal Lira aan alle exploitanten een kennisgeving moeten sturen, om te voorkomen dat de vorderingen van haar aangeslotenen verjaren. Nu de rechter in het tussenarrest de producenten heeft aangewezen als (mogelijke) betalingsplichtigen, ziet Lira zich genoodzaakt om dergelijke brieven ook voor de zekerheid aan alle bij haar bekende producenten te sturen. Dat neemt overigens niet weg dat Lira nog altijd in de eerste plaats van mening is dat de vergoedingen door de kabelexploitanten betaald moeten worden.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, of u krijgt vragen van uw producent, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via lira@cedar.nl.Hoger beroep procedure kabelvergoedingen
29 april 2016

OP MAANDAG 25 april 2016 vond bij het Amsterdamse Gerechtshof het pleidooi plaats in de procedure tussen Lira en de kabelbedrijven ZIGGO en Zeelandnet over de betaling van kabelgelden voor de door Lira vertegenwoordigde schrijvers.

Voorgeschiedenis
Nadat de kabelbedrijven in oktober 2012 hun betalingen ten behoeve van de Lira auteurs gestaakt hadden, was Lira genoodzaakt de kabelbedrijven voor de rechter te dagen om de kabelgelden alsnog te kunnen incasseren. RODAP, het samenwerkingsverband van Nederlandse producenten, omroepen en televisie-distributeurs heeft zich in deze procedure aan de kant van de kabelbedrijven gevoegd.

De Amsterdamse rechtbank oordeelde bij vonnis van 27 augustus 2014 dat de kabelbedrijven inbreuk maakten op de door Lira beheerde auteursrechten van schrijvers, door zonder toestemming van Lira televisieprogramma’s en films aan hun abonnees aan te bieden. De kabelbedrijven moesten alsnog een regeling treffen met Lira voor hun activiteiten, en werden ook veroordeeld tot (nader te bepalen) vergoeding van de schade over de periode dat niets geregeld was.

Als gevolg van dit vonnis is per 1 december 2014 een tijdelijke regeling tot stand gekomen tussen Lira en de betreffende kabelbedrijven en werd vanaf dat moment weer (een voorschot op) kabelvergoeding betaald ten behoeve van de schrijvers. Met ingang van 1 januari 2015 betalen de distributeurs vergoedingen voor filmmakers op grond van een Convenant tussen Lira, VEVAM en Norma enerzijds en RODAP anderzijds.

Wat staat er in het hoger beroep op het spel?
ZIGGO c.s. en RODAP konden zich niet vinden in het oordeel van de Amsterdamse rechtbank dat LIRA bevoegd is om namens de bij haar aangesloten auteurs kabelrechten uit te oefenen, en hebben hiertegen hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam. De achterstallige kabelvergoedingen over de periode oktober 2012 - december 2014 weigeren zij intussen te betalen. De makers van wie in deze periode werken zijn uitgezonden, wachten dus nog altijd op hun vergoedingen en zijn daarbij mede afhankelijk van de beoordeling van het Gerechtshof op het punt van de rechtenuitoefening door Lira.

Daarnaast is van belang dat de nieuwe regeling met RODAP beperkt is tot vergoedingen voor scenarioschrijvers, en niet voorziet in vergoedingen voor andere makers, die van oudsher ook door Lira vertegenwoordigd worden (zoals bijvoorbeeld schrijvers van verfilmde boeken, cabaretiers, vertalers en radiomakers). Sinds de kabelbedrijven in 2012 stopten met betalen, heeft Lira voor deze groepen auteurs dus geen vergoedingen meer kunnen incasseren en verdelen.

Tussentijdse uitspraak
Tijdens de zitting stelden de rechters een aantal gerichte vragen aan partijen. RODAP kreeg onder meer de vraag voorgelegd of het wegvallen van de kabelvergoedingen in 2012 in enige vorm gecompenseerd was in de rechtenvergoedingen die schrijvers via producenten ontvangen. Het antwoord van de advocaat van RODAP luidde ontkennend, volgens hem waren deze vergoedingen altijd al onderdeel van het bedrag dat een scenarioschrijver van de producent ontvangt voor het schrijven van het scenario.

De advocaten van Lira hebben tijdens de zitting nog eens benadrukt dat het er Lira (uiteraard) niet om te doen is om kabeldoorgifte te blokkeren. Haar enige doel is te verzekeren dat de kabelvergoedingen voor de schrijvers worden veiliggesteld. Zij hebben daar recht op, hebben zich juist om die reden aangesloten bij Lira en rekenen dan ook op die vergoedingen. Lira heeft hierover altijd in redelijkheid afspraken met de kabelexploitanten willen maken, en is daartoe nog altijd bereid.

Ook het Hof gaf aan dat het goed zou zijn als partijen onderling tot overeenstemming zouden komen. Daartoe stelde de Voorzitter voor om de zaak op te splitsen, en nu eerst een tussentijdse uitspraak te doen over de principiële vraag of Lira bevoegd is om kabelrechten namens scenarioschrijvers uit te oefenen (welke vraag dus eerder al door de rechtbank bevestigend werd beantwoord). Aan de hand van die beoordeling zouden partijen dan kunnen proberen om alsnog in goed overleg binnen enkele maanden tot een oplossing te komen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal het Hof zich alsnog buigen over de overige geschilpunten en zal er verder geprocedeerd moeten worden.

Zowel Lira als ZIGGO en RODAP gaven aan deze invalshoek van het Hof te waarderen en lieten weten bereid te zijn tot het voorgestelde overleg na het aangekondigde tussen-arrest van het Hof, waarvoor het Hof de streefdatum van 7 juni 2016 aanhoudt.

Update: het tussenarrest is aangehouden tot 11 oktober 2016.

Kort geding PAM tegen RODAP: het vonnis

19 februari 2016

Op 17 februari 2016 heeft de Amsterdamse Voorzieningenrechter vonnis gewezen in het kort geding dat de PAM-CBO’s (LIRA, VEVAM en NORMA) tegen de RODAP partijen hadden aangespannen. Hoewel de rechter de vorderingen van de CBO’s als zodanig heeft afgewezen, bevat het vonnis een aantal cruciale overwegingen die tot optimisme stemmen.

1)      Waarom zijn de CBO’s de procedure begonnen?

Aanleiding voor het kort geding was dat de RODAP partijen nadere voorwaarden hadden gesteld aan betaling van de in het Convenant tussen PAM en RODAP overeengekomen vergoedingen. De belangrijkste voorwaarde die RODAP aan betaling stelde was dat filmmakers alle rechten aan hun producenten zouden overdragen, ook rechten voor exploitaties waarvoor nog helemaal geen vergoedingen in het Convenant waren afgesproken. Daarbij kondigde RODAP aan dat zij zich het recht voorbehield om de afgesproken vergoedingen terug te vorderen als later zou blijken dat auteurs niet al hun rechten aan de producent hadden overgedragen. Daarnaast stelden een aantal van de RODAP distributeurs zich op het standpunt dat ze minder zouden hoeven te betalen dan de afgesproken € 0,18 per abonnee per maand voor een pakket van maximaal 40 RODAP zenders. 

De genoemde voorbehouden leidden tot moeilijk in te schatten risico’s voor zowel de CBO’s als de filmmakers, waarmee RODAP feitelijk doorbetaling aan de filmmakers blokkeerde. De CBO’s hadden dan ook dringend behoefte aan duidelijkheid over de interpretatie van de gemaakte afspraken en de uitleg die RODAP daaraan gaf. Die duidelijkheid is er dankzij het vonnis nu op belangrijke onderdelen, waardoor het ernaar uitziet dat betaling van de afgesproken vergoedingen spoedig weer op gang kan komen!

2)      Wat staat er in het vonnis?

De rechter komt tot een aantal belangrijke principiële overwegingen, die de CBO’s ondersteunen bij het op een verantwoorde manier incasseren én doorbetalen van de met RODAP afgesproken vergoedingen:

  • In het Convenant zijn afspraken op hoofdlijnen gemaakt die alle partijen dienen na te komen.
  • De rechter stelt vast dat er tussen partijen geen verschil van mening (meer) bestaat over de hoogte van de te betalen BMS vergoedingen: € 0,18 per abonnee per maand. In elk geval dus niet minder dan € 0,18, hooguit zou dit tot bijbetaling kunnen leiden als méér zenders zouden worden bereikt dan afgesproken in het Convenant. 
  • Het door RODAP ingenomen standpunt dat overdracht van alle rechten een voorwaarde zou zijn voor betaling van de BMS vergoedingen staat volgens de rechter op gespannen voet met de inhoud van het Convenant, waarin op diverse plaatsen en in duidelijke bewoordingen is opgenomen dat het Convenant alleen ziet op de vergoedingen die verschuldigd zijn voor BMS en EMS. 
  • Anders dan RODAP aanvoert, is de rechter van oordeel dat de voor BMS en EMS afgesproken vergoedingen niet teruggevorderd kunnen worden omdat niet alle rechten aan de producent zouden blijken te zijn overgedragen.
  • Als filmmakers er voor gekozen hebben om andere rechten (dan BMS en EMS) aan hun CBO over te dragen, zou dit juist kunnen betekenen dat de distributeurs méér moeten betalen dan de nu reeds afgesproken vergoedingen.
  • De rechter stelt vast dat de CBO’s er belang bij hebben dat spoedig tot betaling van de overeengekomen vergoedingen zal worden overgegaan. Daarbij wijst zij expliciet op het belang van de filmmakers, die voor hun levensonderhoud, alsook om hun vak uit te kunnen oefenen, van dergelijke vergoedingen afhankelijk zijn.
3)      Als de rechter het op zoveel punten met de CBO’s eens is, waarom zijn de vorderingen dan toch afgewezen?

Dat heeft te maken met het karakter van een kort geding procedure, waarin de rechter in principe alleen een voorlopig oordeel kan geven, en geen definitieve uitspraak kan doen. Nu RODAP, onder druk van de kort geding dagvaarding, kort voor de zitting aan de CBO’s heeft laten weten de € 0,18 tóch onvoorwaardelijk te gaan betalen, is er volgens de rechter geen belang (meer) bij een uitspraak in kort geding. Daarbij merkt de rechter op dat zij de gedaagden in deze procedure niet kan verbieden om een voorbehoud van rechten te maken. Daarmee is er dus nog altijd geen absolute zekerheid dat de RODAP partijen nooit een poging zouden kunnen doen om betaalde vergoedingen terug te vorderen, maar zoals hierboven toegelicht gaat het argument van RODAP dat gelden teruggevorderd kunnen worden als niet alle rechten zijn overgedragen, naar het oordeel van de rechter in ieder geval niet op. Dat is een belangrijk winstpunt.

4)      Hoe nu verder?

De CBO’s zullen zo spoedig mogelijk facturen gaan sturen aan de distributeurs voor de periode vanaf 1 juli 2015. Daarnaast zullen de CBO’s uiteraard aan hun verplichtingen op grond van het Convenant voldoen, door (o.a.) de rechten waarover vergoedingsafspraken zijn gemaakt, terug over te dragen. De CBO’s gaan ervan uit dat de draad van het overleg met RODAP over de nog openstaande punten ook weer spoedig opgepakt zal kunnen worden.Uitspraak rechter over vergoedingen film- en televisiemakers

18 februari 2016

ZIGGO, KPN EN andere distributeurs gaan overeengekomen vergoedingen aan filmmakers betalen. Hoewel de vorderingen niet zijn toegewezen, geeft de toelichting van de rechter zicht op spoedige betaling van de vergoedingen aan filmmakers.

De voorzieningenrechter in Amsterdam heeft op 17 februari uitspraak gedaan in het kort geding tussen de collectieve beheersorganisaties van acteurs, regisseurs en scenarioschrijvers (NORMA, Vevam, Lira) verenigd als de “PAM cbo’s” en RODAP.

De zaak ging onder andere over de betaling van vergoedingen aan filmmakers voor het uitzenden van televisieprogramma’s.

Op grond van een convenant dat partijen in januari 2015 hebben gesloten, moeten de distributeurs binnen RODAP (zoals Ziggo en KPN) vanaf 1 januari 2015 die vergoedingen betalen.

Eind vorig jaar bleek echter dat de RODAP-distributeurs de vergoedingen met betrekking tot de tweede helft van 2015 pas wilden betalen als de PAM cbo’s aan extra voorwaarden zouden voldoen. Zo wilde RODAP dat de filmmakers zonder bijbetaling ook rechten zouden overdragen voor exploitatievormen, waarover in het convenant geen afspraken zijn gemaakt.

Onder druk van het kort geding hebben de distributeurs toegezegd toch het afgesproken bedrag te zullen betalen, maar met het voorbehoud dat zij de betalingen weer zouden terugvorderen als zou blijken dat de filmmaker niet alle rechten aan de producent heeft overgedragen.

De rechter oordeelde dat de vordering tot betaling door deze betalingstoezegging niet hoeft te worden toegewezen. Daarnaast oordeelde de rechter dat het RODAP niet kan worden verboden om zich rechten voor te behouden ten aanzien van punten waar partijen het niet over eens zijn.

Daar voegt de rechter aan toe, dat de vergoedingen naar haar oordeel echter niet kunnen worden teruggevorderd met als reden dat niet alle rechten aan de producent zouden zijn overgedragen.

De filmmakers en hun belangenorganisaties juichen dit oordeel toe  en vertrouwen erop dat hiermee de betalingen nu weer op gang kunnen komen en dat constructief overlegd zal gaan worden over de verdere uitvoering van de gemaakte afspraken.

De rechter voegt toe dat filmmakers afhankelijk zijn van deze vergoedingen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en om hun vak te kunnen uitoefenen en dat de rechtenorganisaties er derhalve belang bij hebben dat spoedig tot betaling wordt overgegaan.PAM stapt naar de rechter

14 december 2015

Op maandag 7 december organiseerde PAM (het samenwerkingsverband tussen de beroepsorganisaties en rechtenorganisaties voor scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs) opnieuw een avond over filmauteursrechten in het drukbezochte Jeugdtheater De Krakeling.

Felix Rottenberg, voorzitter van PAM, gaf samen met makers en deskundigen uitleg over de stand van zaken na bijna een jaar van onderhandelingen en gesprekken tussen RoDAP en de PAM CBO’s, de nieuwe wetgeving en de individuele contractpraktijk van de scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs.

Belangrijkste conclusie van de avond: RoDAP komt het merendeel van de afspraken van de zgn. Deal niet na en LIRA, VEVAM en NORMA stappen dientengevolge naar de rechter om naleving van de Deal van de zijde van RoDAP af te dwingen. De Deal is vastgelegd in een convenant tussen de PAM CBO’s en RoDAP. Het convenant is door alle aangesloten organisaties ondertekend.

Voor achtergrondinformatie, zie Stand van zaken uitvoering convenantGeen Gouden Kalf voor UPC

Dit opiniestuk van Robert Alberdingk Thijm verscheen op 18 september 2014 in NRC Next en op 22 september 2014 in NRC Handelsblad

Het was een mooi gezicht, toen ik laatst met de trein uit de richting van Schiphol Amsterdam binnen kwam rijden: boven de gebouwen in Westpoort torende een levensgroot Gouden Kalf uit. Aha, dacht ik, het Nederlands Filmfestival begint natuurlijk volgende week. Het Gouden Kalf is immers het symbool van de Nederlandse filmdagen én de meest prestigieuze en begeerde filmprijs van Nederland. Lees verder


Ziggo haalt bakzeil over vergoeding auteurs

27 augustus 2014

Kabelmaatschappijen als Ziggo, UPC en Delta moeten auteurs van Nederlandse series en films die worden doorgegeven een vergoeding betalen. Lees verder

Kabelaars moeten dokken

27 augustus 2014

Kabelbedrijven UPC, Ziggo en Delta moeten weer vergoedingen gaan betalen aan de auteurs van televisieseries en films die zij doorgeven aan hun abonnees. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag bepaald in een zaak die was aangespannen door de auteursrechtenorganisatie LIRA. Lees verder

Rechter veroordeelt UPC, ZIGGO en Delta om schrijvers te betalen

27 augustus 2014

De Amsterdamse rechtbank heeft vandaag geoordeeld dat een aantal grote kabelbedrijven al bijna 2 jaar lang inbreuk maakt op de auteursrechten van schrijvers, door zonder hun toestemming televisieprogramma’s en films aan hun abonnees aan te bieden. Lees verder

UPC voor de rechter: 'Schrijver is lopendebandwerker in pindakaasfabriek'.

16 april 2014

De nobele kunst van het kabeltrekken is een van de meest winstgevende activiteiten in Nederland medialand. Dat bleek op dinsdag 15 april in de Amsterdamse rechtbank. Daar stonden de Nederlandse schrijvers, vertegenwoordigd door Lira, tegenover de grote kabelmaatschappijen en producenten, vertegenwoordigd door een paar hele dure advocaten, afkomstig uit de kantoortorens op de nabijgelegen Amsterdamse Zuidas. Lees verder

Scenarioschrijvers verheugd over voorstel van Ministeries

10 april 2014

Op 10 maart jl. hebben de Ministeries van Veiligheid & Justitie en OC&W een aanpassing voorgesteld van het Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht. Kern van het voorstel is om filmmakers, zoals scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs, mee te laten delen in de inkomsten die met hun films worden behaald door bijvoorbeeld omroepen, kabelbedrijven en online videodiensten. Lees verder

Lira-film: Schrijver vs Kabelaar

3 april 2014

Regie: Udo Prinsen
Script: Udo Prinsen, Daan van Elk, Wijbrand Schaap
Muziek en geluid: Jorge San Martín Beuk


Nieuw voorstel wettelijke filmregeling voorgelegd aan branche

3 april 2014

Op 10 maart jongstleden heeft het Ministerie van Justitie een voorstel tot nadere aanpassing van het Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht gepubliceerd. 
De beroepsorganisaties en rechtenorganisaties van scenaristen, regisseurs en acteurs, verenigd in Portal Audiovisuele Makers (PAM) hebben verheugd geconstateerd dat in het nieuwe tekstvoorstel dat er nu ligt duidelijke aanknopingspunten te vinden zijn voor een betere contractuele positie van filmmakers ten opzichte van producenten en exploitanten. Lees verder

Europese Commissie kijkt kritisch naar fusie tussen UPC en Ziggo

3 april 2014

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de Europese Commissie verrast met het verzoek om de voorgenomen fusie van kabelexploitanten Ziggo en UPC zelf te mogen onderzoeken. Dat zei Europees commissaris Joaquin Almunia (Mededinging) donderdag. Lees verder 

Informatiemiddag voor scenarioschrijvers

27 februari 2014

Op 9 februari jl. organiseerde Lira in samenwerking met het Netwerk Scenarioschrijvers een voorlichtingsbijeenkomst voor scenarioschrijvers over de kabelvergoedingen. We hebben de scenarioschrijvers bijgepraat over de lopende kabelrechtszaak en andere recente ontwikkelingen bij de NPO. Het was een succesvolle middag met een grote opkomst, waaruit betrokkenheid sprak. 

Ziggo-topman verdient drie miljoen in 19 dagen

28 januari 2014

Liberty Global, het moederbedrijf van UPC, wil 10 miljard euro neertellen voor Ziggo. Gezamenlijk hebben de kabelbedrijven UPC en Ziggo 90 procent van de Nederlandse markt in handen. Voor klanten zal er voorlopig niets veranderen, maar de top van het bedrijf boert er goed bij. Lees verder

Waar is de kabelvergoeding voor schrijvers gebleven?

1 december 2013

Lira keert eind 2013 kabelvergoedingen uit aan schrijvers voor films en televisieprogramma’s die zijn uitgezonden vóór 1 oktober 2012. Voor programma’s die na die datum zijn uitgezonden is nog geen kabelvergoeding beschikbaar, omdat de kabelmaatschappijen hun betalingen na bijna 30 jaar gestaakt hebben. Lees verder

Nederlandse scenarioschrijvers luiden noodklok

25 november 2013

Nederlandse scenarioschrijvers verdienen bijna een derde minder dan hun Europese collega's. Dat blijkt uit een recent onderzoek van de Europese koepel van scenarioschrijvers, de FSE. Het onderzoek, gefinancierd door de Europese Commissie, toont aan dat Nederlandse scenaristen met een gemiddeld jaarinkomen van € 22.000 ver onder dat van hun Europese collega's te zitten, die gemiddeld € 31.300 verdienen. Om de positie van de scenarioschrijvers in Nederland te verbeteren, zal er structureel iets moeten veranderen. 

Wetgever let op: vergoedingsaanspraken filmmakers dreigen lege dop te blijven

10 oktober 2013

De filmmakers zelf zijn ervan overtuigd dat een versterking van hun positie tegenover producenten en exploitanten, zoals beoogd met het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht, het beste bereikt kan worden als hun exploitatievergoedingen collectief kunnen worden geïnd bij de (eind)exploitanten van hun werk. Het huidige wetsvoorstel gaat echter nog steeds uit van een vergoedingsaanspraak van individuele filmmakers op hun producenten. Lees verder

Kabeldoorgifte en artikel 45d Aw – een overpeinzing naar aanleiding van Vevam/UPC

17 september 2013

Waarom de felheid waarmee RoDAP betoogt dat artikel 45d Auteurswet eraan in de weg staat dat de cbo’s een kabelvergoeding voor de makers bedingen? Het lijkt erop dat RoDAP probeert te voorkomen dat de producenten de rekening gepresenteerd krijgen als de rechter de vorderingen van de cbo’s honoreert. Dit maakt het beroep van de distributeurs op artikel 45d Auteurswet echter bij voorbaat oneigenlijk. Artikel 45d vereist immers dat de producent in ruil voor de overdracht een billijke vergoeding aan de makers betaalt. You can’t have your cake and eat it too. Lees verder

Inkomen topman Ziggo 15,7 miljoen 

15 juni 2013

De topman met het hoogste inkomen was vorig jaar Bernard Dijkhuizen van Ziggo. Zijn inkomen bedroeg 15,7 miljoen euro, vooral door een groot aandelenpakket dat hij kreeg bij de beursgang van de kabelaar. Dijkhuizen wordt gevolgd door ASML-baas Eric Meurice, die door het verzilveren van opties en aandelen uitkwam op 11,2 miljoen euro. Lees verder 

Lira dagvaardt UPC, Ziggo en Delta voor vergoeding schrijvers

22 februari 2013

De afgelopen twee jaar heeft LIRA samen met organisaties van regisseurs, beeldmakers, componisten, tekstdichters, muziekuitgevers, uitvoerende musici en kunstenaars (het rechthebbendencollectief) onderhandeld met omroepen, kabelexploitanten en andere aanbieders van televisiepakketten verenigd in RoDAP. Lees verder

Nieuws

9 november 2017 -

Hof wijst in 2018 vonnis in zaak tegen Ziggo / Delta

9 november 2017 – Vervolg rechtszaak tussen Lira en kabelexploitanten / Rodap

In de gerechtelijke procedure die Lira heeft aangespannen tegen kabelexploitanten ZIGGO en Delta, nadat deze eind 2012 waren gestopt met het afdragen van kabelvergoedingen ten behoeve van de bij Lira aangesloten auteurs, zal het Amsterdamse Hof vonnis gaan wijzen.

Op 18 oktober 2016 heeft het Gerechtshof Amsterdam in deze procedure een tussenarrest gewezen, zoals we eerder schreven. Vertegenwoordigers van Lira en vertegenwoordigers van Rodap c.s. hebben op basis van dit tussenarrest samen gezocht naar mogelijkheden om een minnelijke oplossing te vinden. Zodanig dat de makers alsnog met terugwerkende kracht hun misgelopen vergoedingen zouden ontvangen.

Omdat dit ondanks inspanningen van alle betrokkenen uiteindelijk niet is gelukt, volgde op 16 oktober 2017 een nieuwe zitting bij het Gerechtshof. Beide partijen hebben daar hun zienswijzen toegelicht en vragen van het Hof beantwoord. De verwachting is dat het Hof op 4 december 2018 vonnis zal wijzen. Wat de strekking hiervan zal zijn, valt door de complexiteit van de zaak lastig te voorspellen.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via lira@cedar.nl.

Implementatie VCB Model voor Video on Demand per 1-1-2017

23 december 2016 -

Contractueel model voor collectieve vergoeding hoofdmakers voor Video on Demand in werking per 1 januari 2017 

Op 1 juli 2015 is de Wet Auteurscontractenrecht in werking getreden. In aansluiting daarop zijn er tussen RODAP (de vereniging van omroepen, producenten en distributeurs) enerzijds en LIRA (scenarioschrijvers), VEVAM (regisseurs) en NORMA (acteurs en andere uitvoerende kunstenaars) anderzijds afspraken gemaakt op basis waarvan de hoofdregisseur, de scenarioschrijver en de hoofdrolspeler van een film- of tv-werk recht hebben op een aanvullende proportionele vergoeding voor Video On Demand (VOD) exploitatie in Nederland.
 
Partijen hebben dit als volgt vormgegeven:
Uitgangspunt is een afdwingbare contractuele vergoedingsafspraak voor genoemde hoofdmakers, te incasseren bij de exploitant van VOD-diensten.
 
De aanspraak op deze vergoeding ontstaat op voorwaarde dat de hoofdmaker de rechten ten aanzien van de VOD-exploitatie van het film- of tv-werk aan de producent heeft overgedragen.
 
Vanaf 1 januari 2017 wordt dit geregeld door de ondertekening van een zogenoemd Aanhangsel en bijbehorende Derdenbeding dat door producenten wordt bijgevoegd aan de opdrachtcontracten met de hoofdmakers. Het Aanhangsel is in goed overleg tussen RODAP en de vertegenwoordigende organisaties van hoofdmakers (LIRA, NORMA en VEVAM) opgesteld.
 
Wat moeten hoofdmakers en producenten doen?
 
Hoofdmakers dienen in 2017 bij ondertekening van een opdrachtcontract ook dit Aanhangsel te ondertekenen. De producent zal vervolgens het bijbehorende Derdenbeding opleggen aan door haar gecontracteerde derden (zoals VOD exploitanten) van het betreffende film- of tv-werk op basis waarvan uiteindelijk de betaling van de collectieve vergoeding verder geregeld kan worden tussen de exploitant van VOD-diensten en LIRA, VEVAM en NORMA.
 
LET OP: Is dit Aanhangsel niet ondertekend of zijn VOD rechten niet overgedragen, dan kan de hoofdmaker geen vergoeding voor VOD ontvangen.
 
LET OP: Is het Derdenbeding niet door de producent opgelegd, dan wordt de rechtenoverdracht ten aanzien van VOD ontbonden.
 
LET OP: is het Aanhangsel niet door de producent opgenomen, dan komt producent niet in aanmerking voor de StOP NL-vergoedingen voor de doorgifte van film- en tv-werken.

Nadere informatie vindt u in de gezamenlijke brief van PAM - RODAP.
De bijlagen bij deze brief kunt u hier raadplegen:
Q&A
Aanhangsel, inclusief derdenbeding 
Verwijzing in de productiecontracten  
Opgaveformulier